Предстоящо

 Управителният съвет на бизнес сдружение „Севлиево 21 век”, на основание т. 18.7. от раздел IV  от Устава на Сдружението и чл.26 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква  редовно Общо събрание на 23 февруари /четвъртък / 2017 г. в конферетната зала на фирма "Идеал Стандарт-Видима",  /в сградата на ЦИТ/, от 17.30 часа при  следния дневен ред:

1. Доклад на Председателя на УС за дейността на сдружението през 2016 година.

2. Приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за приходите  и разходите за 2016 година. 

3. Освобождаване от отговорност на членове на Управителният съвет за дейността им през отчетния период.

4. Промени в Устава на сдружението.

5. Избор на нов Управителен съвет поради изтичане на мандата.

6. Приемане на план за работа на сдружението и бюджет за 2017г. 

7. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.

8. Разни.

Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете след  23.01.2017 г. в седалището на Сдружението.

Проверка на кворума ще започне от 16.30 часа. При липса на кворум на основание т. 18.9.  раздел  IV  от  Устава  на Сдружението,  събранието ще се проведе  на същия ден, един час по-късно, от 18.30 часа при същия дневен ред. Поканват се всички членове на сдружението или писмено  упълномощените им представители да участват в Общото събрание.

Програмата   включва  коктейл   след  приключване  на  събранието.

Годишен доклад за дейнонстта на Сдружението през 20016 година

            Финансов отчет за 2016 година

           Проекто-план за работа на Сдружението през 2017 година

© 1993 - 2017 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group