ПОКАНА ЗА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
17.02
2022

         Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел Бизнес сдружение

„ СЕВЛИЕВО 21 век” гр.Севлиево, на основание т. 18.7. от раздел IV  от Устава на Сдружението и чл.26 ал.3 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел свиква  редовно Общо събрание на 10 март / четвъртък / 2022 г. в големия салон на Читалище „Развитие 1870“ ул. „Ст.Пешев“№20 , от 17.30 часа при  следния

дневен ред:

         1. Доклад на Председателя на УС за дейността на сдружението през периода 2020-2021 година.

         2. Приемане на годишния счетоводен баланс и отчет за приходите  и разходите за 2020-2021 година.

         3. Освобождаване от отговорност на членове на Управителния съвет за дейността им през отчетния период.

         4. Приемане на план за работа на сдружението и бюджет за 2022 г. 

         5. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.

         6. Разни.

 

  Материалите за събранието ще бъдат на разположение на членовете след 10.02.2022 година  в седалището на Сдружението.

   Проверка на кворума ще започне от 16.30 часа. При  липса на кворум на основание т. 18.9.  раздел  IV  от  Устава  на Сдружението,  събранието ще се проведе  на същия ден, един час по-късно, от 18.30 часа при същия дневен ред.

Поканват се всички членове на сдружението или писмено  упълномощените им представители да участват в Общото събрание.

 

                          Вярно с решението на Управителния съвет на

                      бизнес сдружение „Севлиево 21 век от 26.01.2022 г.

 

 

 

                                               Бизнес сдружение “Севлиево 21 век”

                                                                   Председател на УС

                                                                           Емил Гатев

 

 

© 1993 - 2018 Сдружение 21 век. Всички права запазени! Уеб дизайн и разработка от PV Group